Ogólne warunki handlowe


Ogólne warunki umowy i porady dotyczące stosowania 
Nourivit, Nourivit Plus, Nourivit SeedGrow, Nourivit FKE, Nourivit Silage


(Fassung: Februar 2020)


1. Przedmiot i zakres zastosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy („OWU”) regulują zawieranie, treść i obsługę poszczególnych umów na zakup produktów Nourivit („Produkty”), a także profesjonalne doradztwo dotyczące stosowania produktu („Porada dotycząca stosowania”).

Warunki są integralną częścią wszystkich indywidualnych umów między Nourivit GmbH a nabywcą produktów („Klient”).

Niniejsze warunki obowiązują bez wyjątku. Ogólne warunki umowy oraz odstępstwa OWU mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uznane przez Nourivit GmbH i potwierdzone na piśmie.

2. Uwagi ogólne

Umowy, ich uzupełnianie i zmiany wymagają zazwyczaj formy pisemnej lub pisemnego potwierdzenia, chyba że uzgodniono inaczej.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWU jest nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest najbliższe nieważnemu postanowieniu w prawnie dopuszczalny sposób. 

3. Oferta i zawarcie umowy

Oferty firmy Nourivit GmbH są niewiążące w odniesieniu do wszystkich podanych danych, w tym cen produktów, chyba że zaznaczono inaczej.

Indywidualna umowa zostaje zawarta po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od Nourivit GmbH, że Nourivit GmbH akceptuje zamówienie klienta („Potwierdzenie przyjęcia”), chyba że uzgodniono inaczej.

Jeśli potwierdzenie przyjęcia zawiera zmiany w zamówieniu, zmiany te zostaną uznane za zatwierdzone przez klienta, chyba że ten ostatni wyraźnie i bezzwłocznie sprzeciwi się na piśmie.

4. Zakres usług

Rodzaj, zakres i czas dostawy lub uzgodniona realizacja wynikają z indywidualnych umów i warunków. Jeśli uzgodniono konsultacje aplikacyjne, to oprócz dostawy produktów, powstają zobowiązania Nourivit GmbH do realizacji.

Nourivit GmbH jest zobowiązany do dostarczenia produktów do miejsca świadczenia usług ustalonego w umowie. O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem realizacji w siedzibie Nourivit GmbH jest miejsce prowadzenia działalności pod adresem 2484 Weigelsdorf, Boschanstrasse 3, Dolna Austria.

Sofern eine entgeltliche Anwendungsberatung vereinbart wurde, ist für deren Erbringung ein angemessenes Honorar und Auslagenersatz vom Kunden geschuldet. Nourivit Technologies GmbH ist verpflichtet, eine ordnungsgemässe und sorgfältige Anwendungsberatung zu erbringen. Der Kunde ist verpflichtet, alle Leistungen zu erbringen, damit Nourivit Technologies GmbH eine ordnungsgemässe Anwendungsberatung erbringen kann.

Nourivit GmbH może wykorzystać inne strony do realizacji umowy.

5. Warunki płatności

Jeśli czas realizacji nie jest określony indywidualną umową, klient jest zobowiązany do zapłaty za produkty natychmiast po dostawie.

Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki lub depozytu, jeśli takie zostały uzgodnione.

Wszystkie usługi i opłaty są realizowane w przypadku braku innych informacji lub umów w euro.

Jeśli klient nie dotrzyma terminu płatności, pozostaje w zwłoce bez powiadomienia o terminie płatności. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności są należne po otrzymaniu faktury.

Przestrzeganie terminu dostawy zakłada wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych i pozaumownych klienta wobec Nourivit GmbH.

6. Czas dostawy

Uzgodniony okres dostawy rozpoczyna się natychmiast po wejściu w życie indywidualnej umowy i, jeśli zostanie to uzgodnione, należy wpłacić depozyt po potwierdzeniu przyjęcia. 

Przestrzeganie terminu dostawy zakłada wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych i pozaumownych klienta wobec Nourivit GmbH.

7. Transfer ryzyka

W przypadku braku odmiennej umowy przeniesienie ryzyka nastąpi wraz z dostawą z zakładu (Incoterms 2010).

Jeśli wysyłka dostaw zostanie opóźniona na żądanie klienta z innych powodów, za które Nourivit GmbH nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko pierwotnie związane z dostawą z zakładu zostaje przeniesione na klienta. Od tego momentu dostawy są przechowywane na koszt i ryzyko klienta.

8. Gwarancja

Klient ma obowiązek zaakceptować i sprawdzić dostarczone towary.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Nourivit GmbH o wszelkich skargach dotyczących dostarczonych produktów i wszelkich udzielonych porad dotyczących wdrożenia. Wszystkie skargi muszą być na piśmie, aby były skuteczne.

Jeśli usługi Nourivit GmbH są wadliwe, wówczas Nourivit GmbH jest w pierwszej kolejności uprawniona do wymiany, ulepszenia lub uzupełnienia braków w rozsądnym terminie. Tylko w przypadku, gdy wymiana, ulepszenie lub uzupełnienie brakującego produktu jest wadliwe, klient ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu. Nie można dochodzić roszczenia o odszkodowanie z tytułu opóźnienia.

Dalsze roszczenia gwarancyjne są wykluczone, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

9. Odstąpienie od umowy

W przypadku niewywiązania się Nourivit GmbH z usługi, rezygnacja klienta jest możliwa dopiero po ustaleniu rozsądnego okresu karencji. Okres karencji musi zostać sporządzony na piśmie.

W przypadku niewywiązania się klienta z usługi lub uzgodnionej współpracy, Nourivit GmbH ma prawo do odstąpienia od umowy.

Ist Nourivit Technologies GmbH zum Vertragsrücktritt berechtigt, so sind Nourivit Technologies GmbH sämtliche aus dem Rücktritt entstandenen Kosten sowie der durch diesen Rücktritt entstandene Schadens bzw. Teile des Umsatzausfalls zu ersetzen. Bei ungerechtfertigem Rücktritt des Kunden hat dieser ebenso sämtliche aus dem Rücktritt entstandenen Kosten und Schäden von Nourivit Technologies GmbH zu ersetzen.

10. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Nourivit GmbH za drobne zaniedbania jest wykluczona.

Odpowiedzialność Nourivit GmbH jest ograniczona kwotą uzgodnioną i zapłaconą zgodnie z indywidualną umową.

Nourivit GmbH odpowiada za doradztwo w zakresie wdrożenia, tylko za jego staranne wykonanie.

Postanowienia dotyczące odpowiedzialności określone w niniejszych OWU dla Nourivit GmbH są ostateczne. Wszelka dalsza odpowiedzialność, w szczególności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne, takie jak np. utracony zysk, niezrealizowane oszczędności, dodatkowe wydatki klienta, utrata użytkowania, utrata produkcji, koszty związane z przerwaniem działalności, inne czyste straty finansowe lub roszczenia osób trzecich, są wyraźnie zniesione.

11. Zdarzenia losowe

Nourivit GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniami w dostarczaniu usług lub usługi niemożliwe do wykonania, czego przyczyny są poza kontrolą. Takie przyczyny opóźnień w działaniu lub ograniczenia usług mogą obejmować np. poważne awarie, wypadki, spory pracownicze, działania lub zaniechania rządu, zdarzenia naturalne, bunty, konflikty zbrojne, opóźnione dostawy lub opóźnione usługi stron trzecich, pod warunkiem, że opóźnienie wynika z jednej z powyższych przyczyn. 

12. Zachowanie poufności

Nourivit  Technologies GmbH und der Kunde verpflichten sich und ihre Mitarbeiter, alle nicht allgemein zugänglichen Informationen des Vertragspartners, die sie bei der Ausführung der vereinbarten Leistung, insbesondere der Anwendungsberatung, erfahren, vertraulich zu behandeln, Dritten weder ganz noch auszugsweise zugänglich zu machen, noch sie zu veröffentlichen oder in irgendeiner Form selber zu nutzen. Die Mitarbeiter von Nourivit Technologies GmbH und des Kunden sind einzig berechtigt, solche Informationen im Rahmen der Vertragserfüllung zwischen Nourivit Technologies GmbH und des Kunden zu nutzen.

Klient może korzystać z wiedzy przekazanej przez Nourivit GmbH wyłącznie w celu uzgodnionym w umowie w ramach swojej działalności lub firmy i nie może przekazywać jej ani upowszechniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Nourivit GmbH.

13. Prawo właściwe i sądy właściwe

Stosunek prawny między Nourivit GmbH a klientem podlega prawu austriackiemu.

Strony umowy uzgadniają za sąd właściwy Baden, Dolna Austria (Austria).

Nourivit GmbH ma jednak prawo pozwać klienta w swojej siedzibie.