Przeróbka  
ścieków 

 
Odoo image and text block

Koncepcja ścieków Bioferm

Podczas korzystania z wody powstają ścieki, które ze względu na zrównoważenie i ochronę środowiska należy zebrać i oczyścić zanim trafią do naturalnego obiegu wodnego. Skład i ilość ścieków zależy od wielu różnych czynników (gospodarstwo domowe, przemysł, poziom życia itp.) i wymaga podjęcia odpowiednich środków w celu ich oczyszczenia.

Ścieki są zwykle oczyszczane w wielkich oczyszczalniach i pompowane często na odległość wielu kilometrów podziemnymi rurociągami przy wysokim nakładzie energii. Wysoki poziom inwestycji oraz wysokie koszty eksploatacji charakteryzują te powszechne urządzenia sanitarne. Te koszty, które mogą być bardzo wysokie, w szczególności na obszarach wiejskich, muszą być ponoszone przez obywateli.

 

 
 


Wdrażając koncepcję kanalizacji BIOFERM, która charakteryzuje się zdecentralizowanym oczyszczaniem ścieków w połączeniu z aktywnymi mikroorganizmami, można uzyskać opłacalne rozwiązania, zarówno w przypadku nowych inwestycji początkowych, jak i ponoszenia kosztów bieżących. Oczyszczalnie ścieków BIOFERM, które zostały zatwierdzone i certyfikowane w Unii Europejskiej (certyfikat CE, weryfikacja zgodnie ze standardem EN 12566-3), spełniają wszystkie normy nowoczesnego oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki mogą być bezpiecznie dostarczane do wody odbiorczej, kanału wody deszczowej lub przesączania.

Usuwanie ścieków w Austrii podlega przepisom prawa wodnego i licznym rozporządzeniom (np. Ustawie o emisji ścieków). Odpowiednie dyrektywy na poziomie europejskim to Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), Dyrektywa w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne (2006/11/WE) oraz Ramowa dyrektywa wodna (2000/60/WE).

Funkcjonowanie i technologia

Instalacja składa się z bioreaktora i zintegrowanego lub oddzielnego zbiornika szlamu, który był projektowany i dopracowywany przez wiele lat. Instalacja jest wykonana w 100% z odpornego na ścieki tworzywa sztucznego (polipropylenu), a zatem jest całkowicie i trwale szczelna. Ścieki są oczyszczane w reaktorze w strefie tlenowej i beztlenowej. Podczas procesu klarowania do instalacji wprowadzany jest tlen, który wspomaga wdrażanie tego procesu. Dostarczanie tlenu może być regulowane przez jednostkę sterującą oraz dostosowane do potrzeb naszych klientów. Jeśli wyznaczono zbiornik szlamu na składowanie osadów, wówczas szlam jest oddzielany od reszty i składowany. Rewolucyjną właściwością koncepcji kanalizacji BIOFERM jest możliwość wykorzystania mikroorganizmów dodawanych do ścieków za pomocą mini pompy dozującej. Dozowanie zależy od wielkości instalacji i intensywności użytkowania. Dzięki zastosowaniu tych mikroorganizmów osiągamy redukcję brudnego i płynnego szlamu, a ponadto temu procesowi rozkładu nie towarzyszy zapach.

Instalacja BIOFERM jest podzielona na następujące strefy:

 • natleniona strefa odzysku

 • wentylowana strefa odzysku

 • strefa oczyszczania

Opcjonalnie za pomocą pompy dozującej do ścieków są dodawane mikroorganizmy. Dawka zależy od równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Ten na nowo opracowany proces zapewnia zmniejszenie brudnego i płynnego szlamu. W porównaniu z poprzednio stosowanymi procesami utleniania, ten nowy proces zapewnia redukcję bakterii barwnych, które są odpowiedzialne za powstawanie szlamu. Eliminuje to uciążliwości zapachowe. Zużycie mikroorganizmów na 4 RLM wynosi około 10 litrów/rok.

Oczyszczalnie ścieków BIOFERM w całości są produkowane z odpornego na ścieki tworzywa sztucznego (polipropylenu) i są dostarczane jako systemy kompaktowe, także z dmuchawą. Są produkowane modułowo zgodnie ze specyfikacją pojemności ścieków. Dzięki zastosowaniu nowych technologii produkcji gwarantowana jest 100%iszczelność oraz przewaga nad innymi zastosowanymi technologiami betonowymi, dzięki którym można wyeliminować miejscowe regulacyjne testy szczelności.

Stopień oczyszczenia ścieków

Zmierzone wartości obciążenia zanieczyszczeniem to parametr BSB5 (pl. BZT5), parametr CSB (pl. ChZT), parametr N i parametr P.

Parametr BZT5 to biochemiczne zapotrzebowanie tlenu niezbędne dla mikroorganizmów do rozkładu substancji organicznych. Zużycie tlenu jest więc wprost proporcjonalne do zawartych ilości zanieczyszczeń organicznych.

Wartość ChZT to chemiczne zapotrzebowanie tlenu niezbędne do rozbicia wszystkich utlenialnych substancji (związków organicznych i nieorganicznych). Dwa inne ważne parametry to wartości N i P. Określają one zanieczyszczenie ścieków składnikami odżywczymi roślin, azotem (N) i fosforanem (P).


Jeśli instalacja działa poprawnie, osiągane są następujące wartości procesowe:

Parametry    
Jednostka Wartości wyładowcze
ChZT(mg/l)  (mg/l) 
70
BZT5
(mg/l)
20
Zawieszona materia 
(mg/l)
20
N-NH4      
(mg/l)
5

Instalacja BIOFERM spełnia zatem wszystkie standardy nowoczesnego oczyszczania ścieków, oczyszczone odpady mogą być bezpiecznie dostarczane do wody odbiorczej, gęstego kanału wody deszczowej lub przesączania.

Wdrażając koncepcję kanalizacji BIOFERM, która charakteryzuje się zdecentralizowanym oczyszczaniem ścieków w połączeniu z aktywnymi mikroorganizmami, można uzyskać opłacalne rozwiązania, zarówno w przypadku nowych inwestycji początkowych, jak i ponoszenia kosztów bieżących. Oczyszczalnie ścieków BIOFERM, które zostały zatwierdzone i certyfikowane w Unii Europejskiej (certyfikat CE, weryfikacja zgodnie ze standardem EN 12566-3), spełniają wszystkie normy nowoczesnego oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki mogą być bezpiecznie dostarczane do wody odbiorczej, kanału wody deszczowej lub przesączania.

Usuwanie ścieków w Austrii podlega przepisom prawa wodnego i licznym rozporządzeniom (np. Ustawie o emisji ścieków). Odpowiednie dyrektywy na poziomie europejskim to Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), Dyrektywa w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne (2006/11/WE) oraz Ramowa dyrektywa wodna (2000/60/WE).

Odoo image and text block

Osady ściekowe

W przypadku instalacji B6 składowanie osadów ściekowych o pojemności 0,3 m3 na PE należy zapewnić przez 6 miesięcy.

Szlam może być pompowany do obszarów miejskich przez firmę utylizacyjną lub na tereny wiejskie za pomocą pompy gnojowicy, a następnie rozprowadzany na polach i łąkach.

Osady ściekowe mogą być napełniane workami jako runo konstrukcyjne, a następnie suszone na słońcu i mieszane z paliwem dla zakładu grzewczego w celu wytworzenia ciepła.

Jeśli sam używasz osadu ściekowego (do celów rolniczych lub do spalania), wstępna weryfikacja wartości dla zakładu uzyskanych podczas procesu musi obejmować analizę osadu i jego zawartości. Jeśli osad jest wydobywany przez komercyjne przedsiębiorstwo utylizacyjne, analiza ta nie jest wymagana.

Dotacje

Można ubiegać się o dotacje dla poszczególnych instalacji na obszarach rozproszonych i wiejskich, jak również dla obiektów użyteczności publicznej.

 • Podstawami prawnymi stosownej dotacji są:

 • Na szczeblu federalnym: Ustawa o promocji środowiska

 • Na poziomie landów: Fundusz Gospodarki Wodnej

Jako podstawę do oceny, tego jakie finansowanie może zostać wykorzystane do budowy oczyszczalni ścieków, należy zastosować gminny plan gospodarki wodno-ściekowej. Jeśli takiego nie ma, obliczenia i warianty są analizowane w kontekście przygotowania projektu wymagającego zatwierdzenia w oparciu o Prawo wodne. Jeśli lokalizacja oczyszczalni ścieków znajduje się poza „żółtą linią” ustaloną przez gminę, lub jeśli badanie wariantów wykaże, że pojedyncza instalacja jest najbardziej opłacalnym ekonomicznie rozwiązaniem, firmy budowlane mogą skorzystać zarówno z dotacji z poziomu federalnego, jak i z dotacji landów. Jeśli miejsce, w którym znajduje się oczyszczalnia ścieków znajduje się w obrębie „żółtej linii”, można ją uznać za wspólną inwestycję. Kwota dotacji zależy od liczby nieruchomości i mieszkańców, którzy mają zostać podłączeni. Dotacje na oczyszczalnie ścieków różnią się w Austrii również w zależności od kraju związkowego i informacje można znaleźć w odpowiednich publikacjach dostępnych na stronach internetowych rządów stanowych.


Zastosowania

Obszar zastosowania koncepcji kanalizacji BIOFERM rozciąga się od domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych lub osiedli szeregowych, poprzez obiekty zakwaterowania turystycznego, restauracje, szkoły, przedszkola, kempingi, przedsiębiorstwa rolne i przemysłowe aż po rozwiązania komunalne (wsie, gminy, miasta). Skuteczność czyszczenia jest zgodna z normami UE, a oczyszczone ścieki mogą być następnie dostarczane do wody odbiorczej, kanału wody deszczowej lub przesączania.

Oczyszczalnie ścieków BIOFERM są dostępne dla od 4 do 150 RLM (odpowiedniki populacji) w zwartych instalacjach. W przypadku projektów o mocy ponad 150 RLM, kilka systemów kompaktowych może zostać ustawionych równolegle.

Podłączenie instalacji do istniejących oczyszczalni tlenowych (instalacje 3-komorowe) jest możliwe bez dużych nakładów technicznych. Dzięki koncepcji kanalizacji BIOFERM można uzyskać opłacalne rozwiązania zarówno w przypadku nowych inwestycji początkowych, jak i ponoszenia kosztów bieżących. Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia indywidualnych konsultacji.


Sprzedaż

Aby wdrażać filozofię firmy Nourivit GmbH jaką stanowią „holistyczne rozwiązania”, oferujemy następujące rozwiązania do oczyszczania ścieków:

 • Kompetentna konsultacja wstępna

 • Indywidualne planowanie instalacji

 • Zezwolenia prawne na wodę

 • Dostawa i fachowy montaż instalacji

 • Dostawa mikroorganizmów

 • Bieżące utrzymanie i wsparcie


Kontakt